Nieuwsberichten

Update informatie voor ondernemers

Informatie voor Ondernemers

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de mogelijkheden voor ondernemers onder elkaar gezet. Inmiddels is het noodpakket met “uitzonderlijke economische” maatregelen uitgewerkt en in werking gesteld. Wij lichten hier twee belangrijke punten voor je uit.

Het noodpakket
Het noodpakket bestaat uit 8 maatregelen en de precieze kenmerken vind je op Rijksoverheid.nl

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.
We lichten twee maatregelen uit waarbij de overheid een wijziging heeft doorgevoerd t.o.v. ons vorige bericht.

1: Belangrijke aanpassing Werktijdverkorting
De regeling Werktijdverkorting wordt omgezet naar de nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De periode waarover de tegemoetkoming beschikbaar is, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

2: Versoepeling Bijstand zelfstandigen (Bbz)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De toets op levensvatbaarheid komt te vervallen waardoor een snelle behandeling mogelijk is. Ook vervalt de vermogens- en partnertoets.

Vragen over verzuim -en pensioenverzekeringen

Bureau Bewust Verzekerd ontvangt veel vragen over de verzekeringen die bedrijven hebben voor hun medewerkers en de pensioenregelingen. Op de website van de bond van verzekeraars vind je de hierover veel informatie.
Wij lichten er een aantal uit:

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Vanaf wanneer geldt deze maatregel?
Er is nog geen termijn verbonden aan deze maatregel zoals bij de banken. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB). De bond vindt het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen.

Kan je de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen adviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden.

Bureau Bewust Verzekerd
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 023-2050225.

 

Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen.

De impact van de maatregelen is groot, niet in de laatste plaats voor zelfstandig ondernemers. Door de extra maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks minder of helemaal geen opdrachten meer hebt, en dus een deel van jouw inkomen verliest.

Waar kun je als zzp’er terecht?

1.Coronaloket

Vandaag heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800-2117.

2. Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling voor zzp’ers om tijdelijk een uitkering aan te vragen. Je vraagt dit aan bij de gemeente en geldt voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Er vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats, waarbij het inkomen en vermogen van de partner meetelt. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente.

3. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat zij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen.

4. MKBDoorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

5. Uitstel van Belasting betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Verwacht je als ondernemer vanwege het virus een lagere winst , dan kunnen je vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

6. Premiebetalingen relaties Bureau Bewust Verzekerd

Ben je een relatie van Bureau Bewust Verzekerd en verwacht je problemen met de premiebetalingen voor de pensioen- en inkomensverzekeringen door het verlies van omzet i.v.m. corona? Neem dan contact met ons op, zodat vervelende aanmaningprocedures wellicht voorkomen kunnen worden.

Ten slotte

Een ‘Kanon aan maatregelen’voor zzp’ers was vandaag te lezen op de NOS. Welke dit precies zijn is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over deze ontwikkelingen.

AOW-franchise en maximum pensioengevend salaris 2020

De feestdagen staan weer voor de deur en het aftellen naar 2020 kan al bijna beginnen. In deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van de meest recente cijfers met betrekking tot de pensioenregeling in 2020.

Franchise 2020 en maximaal pensioengevend salaris
De Belastingdienst heeft de 2020-bedragen van de franchise en het fiscale maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd, gepubliceerd.

Minimum franchisebedragen 2020
• 100/75 x AOW-gehuwd 2020 (middelloon): € 14.167 (2019: € 13.785)
• 100/66,28 x AOW-gehuwd 2020 (eindloon): € 16.030 (2019: € 15.599)
• 100/70 x AOW-gehuwd 2020: € 15.178 (2019: € 14.770)

Maximum pensioengevend loon
Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2020 € 110.111
(2018: € 107.593)

Waarvoor is de nieuwe franchise van toepassing?
Het doorvoeren van de gewijzigde franchise in de pensioenregeling regelt de verzekeraar. Je hoeft hiervoor dus niks voor te doen. Waarschijnlijk speelt de nieuwe franchise wel een rol bij de vaststelling van de werknemersbijdragen voor 2020.

Download
Een compleet overzicht met alle kerncijfers voor 2020 en voorgaande jaren downloadt je hier.
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Tarieven Bureau Bewust Verzekerd
Ook in 2020 blijven de tarieven van Bureau Bewust Verzekerd, ondanks de inflatie, ongewijzigd.

Namens het team van Bureau Bewust Verzekerd wensen wij u hele fijne feestdagen en een Bewust 2020 toe!

Workshop ‘Meer waardering voor de pensioenregeling’

Op 5, 6 en 7 november 2019 wordt de jaarlijkse Pensioen3daagse georganiseerd. Deze dagen staan in het teken van het vergroten van het pensioenbewustzijn. Bureau Bewust Verzekerd doet ook mee en organiseert de workshop ‘Meer waardering voor de pensioenregeling’.

Workshop ‘Meer waardering voor de pensioenregeling’ 
In deze workshop geven we nuttige tips over het creëren van meerwaarde omtrent de pensioenvoorziening. De workshop helpt werkgevers, HR-managers en andere personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het pensioendossier. We gaan hierbij nader in op het nut en de noodzaak en hoe er op een simpele manier invulling gegeven kan worden aan het verhogen van het pensioenbewustzijn. Zodat de werknemer meer waardering heeft voor hetgeen de werkgever geregeld heeft.

Datum: dinsdag 5 november
Locatie: Bakke-Rij, Hendrik Figeeweg 3F, 2031 BJ Haarlem
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Aanmelden: esther@bureaubewustverzekerd.nl | 023 20 50 225 | Contactformulier

 

Bureau Bewust Verzekerd

Echtscheiding en de gevolgen voor het pensioen

Elk jaar trouwen ongeveer 64.500 stellen en worden er 15.000 geregistreerde partnerschappen gesloten. Jaarlijks scheiden ongeveer 30.000 tot 35.00 stellen.

In ons vorige bericht hebben wij aangegeven wat er veranderd is in het huwelijksvermogensregime. En dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de pensioenaanspraken. Dit bericht staat in het teken van gevolgen voor de pensioenopbouw bij scheiden.
Continue reading “Echtscheiding en de gevolgen voor het pensioen”

10 vragen over individuele waardeoverdracht

Al eerder schreven wij over het nut van inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl om te bepalen waar je pensioen hebt opgebouwd en of dit mini- en klein pensioen betrof. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij veel vragen gekregen over individuele waardeoverdracht. In dit bericht krijg je antwoord op deze vragen.

 

individuele waardeoverdracht
Continue reading “10 vragen over individuele waardeoverdracht”

Loondoorbetaling bij ziekte: MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Als een werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar. De loondoorbetalingsplicht komt voor rekening van de werkgever. Met name kleine en middelgrote bedrijven kunnen de loondoorbetalingsplicht als zware last ervaren. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de loondoorbetalingsplicht voor het MKB op een aantal punten gewijzigd gaat worden.
Continue reading “Loondoorbetaling bij ziekte: MKB-verzuim-ontzorg-verzekering”