10 vragen over individuele waardeoverdracht

Al eerder schreven wij over het nut van inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl om te bepalen waar je pensioen hebt opgebouwd en of dit mini- en klein pensioen betrof. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij veel vragen gekregen over individuele waardeoverdracht. In dit bericht krijg je antwoord op deze vragen.

 

individuele waardeoverdracht

1. Wat is waardeoverdracht?

Bij het veranderen van baan stopt de pensioenopbouw bij de oude werkgever en start vaak de pensioenopbouw bij de nieuwe werkgever. Waardeoverdracht is het overhevelen van de waarde van de oude pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling.

2. Is er altijd recht op waardeoverdracht?

Sinds 8 juli 1994 heeft een werknemer het wettelijk recht om de pensioenaanspraken die hij in een vroeger dienstbetrekking heeft opgebouwd over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit individuele recht op waardeoverdracht is in de Pensioenwet (PW) opgenomen.

3. Binnen welke termijn moet waardeoverdracht aangevraagd worden?

De termijn waarbinnen een pensioenuitvoerder verplicht is om mee te werken aan waardeoverdracht is vervallen per 1 januari 2015. Tot die datum gold een termijn van zes maanden vanaf de aanvang van de deelneming bij de nieuwe uitvoerder. Deze onbeperkte aanvraagtermijn is alleen toegestaan als de baanwissel op of na 1 januari 2015 heeft plaatsgevonden.

4. Mag het verzoek tot waardeoverdracht geweigerd worden door de vorige uitvoerder?

Nee, dat mag in principe niet. Een verzekeraar of pensioenfonds moet altijd meewerken aan het verzoek tot waardeoverdracht. Wel kan het zo zijn dat de waardeoverdracht niet direct uitgevoerd kan worden. Dit kan het geval zijn als de dekkingsgraad van een pensioenfonds te laag is of als er een noodregeling van toepassing is voor de verzekeraar. Een verzoek tot waardeoverdracht kan wel ingediend worden, maar wordt dus pas uitgevoerd als de dekkingsgraad hoog genoeg is of de noodregeling is beëindigd.

5. Waarom kiezen voor waardeoverdracht?

Het doel van waardeoverdracht is het beperken van pensioenbreuk dat ontstaat door de wisseling van werkgever. Vroeger hadden veel werknemers een eindloonregeling. Bij verandering van werkgever kon er geen pensioenopbouw meer plaatsvinden over de dienstjaren bij de oude werkgever. Door te kiezen voor waardeoverdracht kon er toch pensioenopbouw plaatsvinden over deze jaren. Inmiddels is een eindloonregeling zeldzaam. Kiezen voor waardeoverdracht heeft nu vooral een praktische reden: omdat er vaak bij meerdere werkgevers een pensioenpotje is opgebouwd is het makkelijk om dit bij één verzekeraar onder te brengen.

6. Is waardeoverdracht gunstig?

In het verleden leverde waardeoverdracht bijna altijd voordeel op. Maar omdat de pensioenregelingen de laatste jaren erg veranderd zijn is waardeoverdracht lang niet altijd gunstig. Of het wel of niet verstandig is om waardeoverdracht te plegen is afhankelijk van de eigenschappen van de oude en nieuwe pensioenregeling. Het is belangrijk om een aantal zaken tegen elkaar af te wegen voordat gekozen wordt voor waardeoverdracht, bijvoorbeeld:
• Is het pensioen bij de oude werkgever gegarandeerd of indicatief?
• Wordt het pensioen geïndexeerd?
• Zijn de voorzieningen bij overlijden op opbouwbasis of risicobasis?

7. Hoe moet ik de waardeoverdracht starten?

Waardeoverdracht kan doorgaans op twee manieren gestart worden:
1. door in te loggen in het portaal van de verzekeraar;
2. of door aan de nieuwe werkgever aan te geven dat je gebruik wilt maken van waardeoverdracht.

Je ontvangt vervolgens een overdrachtsvoorstel. Door dit voorstel te accepteren wordt de waarde daadwerkelijk overgedragen. Uiteraard kun je het voorstel ook weigeren. De waarde blijft dan bij de oude pensioenuitvoerder. Bij twijfel over waardeoverdracht is het dus altijd zinvol om het traject te starten en het overdrachtsvoorstel af te wachten.

8. Wat is pensioenshoppen?

Pensioenshoppen gaat over waardeoverdracht bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Iemand die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt kan zelf bepalen bij wie de pensioenuitkering wordt aangekocht. Door bij verschillende verzekeraars een offerte op te vragen en te vergelijken, kan dus een hogere pensioenuitkering gerealiseerd worden. Deze vorm van waardeoverdracht is alleen van toepassing op premie- en kapitaalovereenkomsten.

9. Is de Wet waardeoverdracht klein pensioen al van kracht? 

In het bericht over klein en mini pensioen schreven wij al eerder dat de wetgeving op klein pensioen gewijzigd gaat worden. Voorheen mocht een verzekeraar een klein pensioen (uitkering tot € 474,00 per jaar) uitbetalen aan de deelnemer. Per 01-01-2019 is bepaald dat de verzekeraar dit niet meer mag uitbetalen, maar de waarde moet overdragen naar de actieve pensioenregeling. De wet is gewijzigd omdat werknemers met korte dienstverbanden steeds werden geconfronteerd met de afkoop van hun klein pensioen. Overigens mag een ex-deelnemer nog wel een verzoek indienen tot uitbetaling van het klein pensioen.

10. Welke keuze is nu het beste als het gaat om waardeoverdracht?

Zoals je kunt lezen is hier geen eenduidig antwoord op. Dit heeft alles te maken met de oude regeling en je nieuwe regeling. En wat in jouw situatie belangrijk is. Wij begeleiden werknemers die nieuw in dienst zijn bij deze keuzes. Ook werknemers die bijna met pensioen gaan kunnen wij begeleiden bij de keuze van pensioenuitvoerder. Neem gerust contract met ons op en kom te weten wat wij voor jouw werknemers kunnen betekenen.