Basiscontract met Arbodienst verplicht per 1 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de overgangsperiode om wijzigingen door te voeren m.b.t. de nieuwe Arbowet gestart. Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht. De Wet wordt gecontroleerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en zij kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving. Daarom zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Continue reading “Basiscontract met Arbodienst verplicht per 1 juli 2018”

Voorkomen is beter dan genezen!

Ziekteverzuim, elk bedrijf heeft ermee te maken. Uitval wegens ziekte heeft in 70 tot 90 procent van alle ziekmeldingen geen medische oorzaak, maar komt voort uit iets anders. Bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Als een werknemer zich in een half jaar tijd driemaal een dag ziek meldt, is dat een signaal. Door tijdig in gesprek te gaan met een werknemer kan uitval voor langere tijd voorkomen worden.

Continue reading “Voorkomen is beter dan genezen!”

Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg!

Inmiddels is de Wet pensioencommunicatie al enige tijd in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw medewerkers. Op dit moment is de pensioenkennis en interesse bij de meeste werknemers laag. Het is om een aantal redenen belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de pensioenregeling. Waarom dit is en wat u aan de pensioenbewustzijn kunt doen leest u in deze nieuwsbrief.

Continue reading “Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg!”

ZZP en arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan terugvallen op loondoorbetaling van de werkgever en na twee jaar ziekte op de overheid. Maar voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid het begin van de bijstand. Er is geen financieel vangnet van de overheid als u als ZZP’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Het is belangrijk om na te denken over de financiële gevolgen als u als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, anders bestaat het risico dat u alleen recht heeft op een bijstandsuitkering (€ 673,23 netto per maand als u samenwoont).

Continue reading “ZZP en arbeidsongeschiktheid”

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Elk jaar raken gemiddeld 30.000 mensen arbeidsongeschikt. Dat heeft gevolgen voor het inkomen. Een werknemer in loondienst kan gebruik maken van de voorzieningen in de eerste en tweede pijler. Indien gewenst kan een verzekering in de derde pijler afgesloten worden.

Een ondernemer kan (in principe) geen gebruik maken van de voorzieningen in de eerste en tweede pijler en is dus geheel afhankelijk van de voorzieningen die getroffen zijn in de derde pijler. Bent u ondernemer? Lees dan in dit bericht wat u zelf kunt regelen.
In dit bericht leest u wat er geregeld is en wat u zelf kunt regelen.

Continue reading “Gevolgen van arbeidsongeschiktheid”

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering en kent twee regelingen:
Continue reading “Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)”

Voorzieningen bij overlijden

Wanneer u overlijdt, betekent dat veel voor uw nabestaanden. Allereerst emotioneel natuurlijk. Maar ook financieel, met name voor uw partner en uw eventuele kinderen. Kunnen zij blijven wonen waar ze wonen? Hebben ze recht op een uitkering vanuit de overheid? Het is een scenario waar veel mensen liever niet over nadenken, maar toch verstandig is om te doen.
Continue reading “Voorzieningen bij overlijden”

Het risico van een lang leven…

Het risico van een lang leven, wellicht wekt het bij u een kleine frons op uw voorhoofd op, maar het is een gangbaar begrip in de pensioenwereld. Op het moment dat u (of een medewerker van uw bedrijf) langer leeft dan vooraf ingeschat, betekent dit dat er meer geld nodig is dan is opgebouwd. Het langlevenrisico wordt in veel situaties gedragen door het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Als de oudedagvoorziening niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij, draagt u zelf het langlevenrisico. En u moet er toch niet aan denken dat u aan het eind van uw geld nog een stuk leven overhoudt….
Continue reading “Het risico van een lang leven…”