De vernieuwde Arbowet en RI&E

Van 21 t/m 25 september 2020 is het de week van de RI&E;
Risico Inventarisatie & Evaluatie.
Daarom besteden wij in dit nieuwsbericht aandacht aan de Arbowet waar de RI&E een onderdeel van is.

Achtergrond vernieuwde Arbowet

Vanaf 1 januari 2006 zijn er op sociaal verzekeringsgebied de nodige wijzigingen doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan de vervanging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) door de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de recente aanpassing in de Ziektewet en de WGA-financiering. Met deze wijzigingen door de jaren heen geeft de overheid een sterk signaal af dat ziekte en re-integratie verschoven is van de verantwoordelijkheid van de overheid naar de werkgever en werknemer.

Sinds juli 2018 wordt ook de preventie van verzuim steeds belangrijker. De vernieuwde Arbowet is vanaf dit moment in werking getreden en daarin staat dat het voor een werkgever verplicht is om contract te hebben met een Arbodienst. Daarnaast dient er een preventiemedewerker aangesteld te worden en een goed Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) aanwezig te zijn.

RI&E
De RI&E is (al sinds 1994) verplicht voor alle werkgevers en hierin wordt onderzocht of het werk gevaar kan opleveren voor werknemers en hoe deze gevaren voorkomen kunnen worden. Het plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E en hierin wordt aangegeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen gaan opleveren.

Daarnaast dient een RI&E actief gedeeld en geëvalueerd te worden met de werknemers. In de wet staat dat de RI&E getoetst moet worden door een Arbodienst / deskundige. Een uitzondering geldt als je maximaal 25 werknemers (personen) in dienst hebt.

De nieuwe Arbowet
Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Het doel van de wet is bedrijfsgezondheid verbeteren. Er wordt ingezet op voorkomen van verzuim en als een werknemer toch ziek wordt, interventies die leiden tot herstel.

Arbodienstverlening
Concreet betekent dit dat iedere werkgever verplicht aangesloten moet zijn bij een Arbodienst.

De reden hiervoor is dat een medewerker preventief contact kan opnemen met een Arbodienst, dus zonder dat er sprake is van ziekte. Je kunt ervoor kiezen om de verzuimverzekering te combineren met een overeenkomst voor Arbo-dienstverlening ten behoeve van begeleiding bij of uitvoering van het re-integratieproces. Dit kan echter ook separaat van de verzuimverzekering geregeld worden bij een Arbodienst rechtstreeks.

Daarnaast kan gekozen worden voor een basispakket of uitgebreide dekking. Ook een Arbodienst met Poortwachtersgarantie behoort tot de mogelijkheden. De werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemers, (met eventuele bijbehorende loonsanctie van het UWV), het is verstandig om een dienstverlening te kiezen die past bij de kennis en kunde van het bedrijf.

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol gekregen in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere Arbodienstverleners. Een cursus of training voor een preventiemedewerker is niet verplicht.

De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Dit geldt als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt. Indien er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, dan mag de directeur de preventiemedewerker zijn.

Continue reading “De vernieuwde Arbowet en RI&E”

Vier vragen (en antwoorden) over het pensioenakkoord

Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken veel is gesproken over het pensioenakkoord.
Maar wat is eigenlijk de problematiek rond het pensioenstelsel en wat betekent dit pensioenakkoord voor beschikbare premieregelingen ondergebracht bij een verzekeraar?

In dit bericht beantwoorden wij de meest gestelde vragen over het pensioenakkoord.

Continue reading “Vier vragen (en antwoorden) over het pensioenakkoord”

Een samengesteld gezin en aandachtspunten voor jouw pensioen

Een samengesteld gezin en aandachtspunten voor jouw pensioen

In ons vorige bericht zijn wij ingegaan op de gevolgen voor het pensioen bij een scheiding. In dit bericht lichten wij toe wat het betekent als je opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Samenwonenden (met of zonder notariële akte) hebben in sommige pensioenregelingen dezelfde aanspraken als gehuwden. Controleer de partnerdefinitie  altijd goed in de regeling. In dit bericht gaan wij uit van gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap.

Continue reading “Een samengesteld gezin en aandachtspunten voor jouw pensioen”

Update informatie voor ondernemers

Informatie voor Ondernemers

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de mogelijkheden voor ondernemers onder elkaar gezet. Inmiddels is het noodpakket met “uitzonderlijke economische” maatregelen uitgewerkt en in werking gesteld. Wij lichten hier twee belangrijke punten voor je uit.

Continue reading “Update informatie voor ondernemers”

Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen.

De impact van de maatregelen is groot, niet in de laatste plaats voor zelfstandig ondernemers. Door de extra maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks minder of helemaal geen opdrachten meer hebt, en dus een deel van jouw inkomen verliest.

Continue reading “Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk”