Update informatie voor ondernemers

Informatie voor Ondernemers

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de mogelijkheden voor ondernemers onder elkaar gezet. Inmiddels is het noodpakket met “uitzonderlijke economische” maatregelen uitgewerkt en in werking gesteld. Wij lichten hier twee belangrijke punten voor je uit.

Het noodpakket
Het noodpakket bestaat uit 8 maatregelen en de precieze kenmerken vind je op Rijksoverheid.nl

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.
We lichten twee maatregelen uit waarbij de overheid een wijziging heeft doorgevoerd t.o.v. ons vorige bericht.

1: Belangrijke aanpassing Werktijdverkorting
De regeling Werktijdverkorting wordt omgezet naar de nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De periode waarover de tegemoetkoming beschikbaar is, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

2: Versoepeling Bijstand zelfstandigen (Bbz)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De toets op levensvatbaarheid komt te vervallen waardoor een snelle behandeling mogelijk is. Ook vervalt de vermogens- en partnertoets.

Vragen over verzuim -en pensioenverzekeringen

Bureau Bewust Verzekerd ontvangt veel vragen over de verzekeringen die bedrijven hebben voor hun medewerkers en de pensioenregelingen. Op de website van de bond van verzekeraars vind je de hierover veel informatie.
Wij lichten er een aantal uit:

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Vanaf wanneer geldt deze maatregel?
Er is nog geen termijn verbonden aan deze maatregel zoals bij de banken. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB). De bond vindt het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen.

Kan je de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen adviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden.

Bureau Bewust Verzekerd
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 023-2050225.

 

Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen.

De impact van de maatregelen is groot, niet in de laatste plaats voor zelfstandig ondernemers. Door de extra maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks minder of helemaal geen opdrachten meer hebt, en dus een deel van jouw inkomen verliest.

Waar kun je als zzp’er terecht?

1.Coronaloket

Vandaag heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800-2117.

2. Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling voor zzp’ers om tijdelijk een uitkering aan te vragen. Je vraagt dit aan bij de gemeente en geldt voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Er vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats, waarbij het inkomen en vermogen van de partner meetelt. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente.

3. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat zij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen.

4. MKBDoorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

5. Uitstel van Belasting betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Verwacht je als ondernemer vanwege het virus een lagere winst , dan kunnen je vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

6. Premiebetalingen relaties Bureau Bewust Verzekerd

Ben je een relatie van Bureau Bewust Verzekerd en verwacht je problemen met de premiebetalingen voor de pensioen- en inkomensverzekeringen door het verlies van omzet i.v.m. corona? Neem dan contact met ons op, zodat vervelende aanmaningprocedures wellicht voorkomen kunnen worden.

Ten slotte

Een ‘Kanon aan maatregelen’voor zzp’ers was vandaag te lezen op de NOS. Welke dit precies zijn is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Loondoorbetaling bij ziekte: MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Als een werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar. De loondoorbetalingsplicht komt voor rekening van de werkgever. Met name kleine en middelgrote bedrijven kunnen de loondoorbetalingsplicht als zware last ervaren. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de loondoorbetalingsplicht voor het MKB op een aantal punten gewijzigd gaat worden.
Continue reading “Loondoorbetaling bij ziekte: MKB-verzuim-ontzorg-verzekering”

Basiscontract met Arbodienst verplicht per 1 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de overgangsperiode om wijzigingen door te voeren m.b.t. de nieuwe Arbowet gestart. Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht. De Wet wordt gecontroleerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en zij kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving. Daarom zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Continue reading “Basiscontract met Arbodienst verplicht per 1 juli 2018”

Voorkomen is beter dan genezen!

Ziekteverzuim, elk bedrijf heeft ermee te maken. Uitval wegens ziekte heeft in 70 tot 90 procent van alle ziekmeldingen geen medische oorzaak, maar komt voort uit iets anders. Bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Als een werknemer zich in een half jaar tijd driemaal een dag ziek meldt, is dat een signaal. Door tijdig in gesprek te gaan met een werknemer kan uitval voor langere tijd voorkomen worden.

Continue reading “Voorkomen is beter dan genezen!”

ZZP en arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan terugvallen op loondoorbetaling van de werkgever en na twee jaar ziekte op de overheid. Maar voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid het begin van de bijstand. Er is geen financieel vangnet van de overheid als u als ZZP’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Het is belangrijk om na te denken over de financiële gevolgen als u als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, anders bestaat het risico dat u alleen recht heeft op een bijstandsuitkering (€ 673,23 netto per maand als u samenwoont).

Continue reading “ZZP en arbeidsongeschiktheid”

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering en kent twee regelingen:
Continue reading “Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)”