Gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Elk jaar raken gemiddeld 30.000 mensen arbeidsongeschikt. Dat heeft gevolgen voor het inkomen. Een werknemer in loondienst kan gebruik maken van de voorzieningen in de eerste en tweede pijler. Indien gewenst kan een verzekering in de derde pijler afgesloten worden.

Een ondernemer kan (in principe) geen gebruik maken van de voorzieningen in de eerste en tweede pijler en is dus geheel afhankelijk van de voorzieningen die getroffen zijn in de derde pijler. Bent u ondernemer? Lees dan in dit bericht wat u zelf kunt regelen.
In dit bericht leest u wat er geregeld is en wat u zelf kunt regelen.

 

Eerste pijler: de overheid

Als een werknemer na 2 jaar ziekte niet geschikt is om (volledig) te werken, spreken we van arbeidsongeschiktheid. Binnen het sociale zekerheidstelsel in Nederland zijn werknemers in veel gevallen beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Meer informatie over de WIA leest u hier.

Bij arbeidsongeschiktheid kan op drie punten inkomensverlies ontstaan:
– Het verschil tussen de uitkering en het oude loon;
– Als het salaris hoger is dan € 54.614,00 (2018) per jaar;
– Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% is er geen recht op een uitkering.

Doorgaans gaat een arbeidsongeschikte werknemer er financieel op achteruit. Dit kan ondervangen worden door een goede regeling in de tweede pijler.

Tweede pijler: werkgever

Een werkgever kan zijn werknemers verzekeren voor het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Er zijn verschillende verzekeringsvormen, onderstaand de twee meest voorkomende.

Een WGA-hiaatverzekering compenseert het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Daarbij is een onderscheid tussen een WGA-hiaatverzekering basis of uitgebreid. Een WGA-hiaatverzekering basis keert bij een loonaanvullingsuitkering uit over het deel inkomensdeel dat iemand door arbeidsongeschiktheid verliest. Bij een WGA-hiaatverzekering uitgebreid is ook het inkomensverlies door werkeloosheid verzekerd, de verzekering vult aan tot 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) en nieuwe loon.

Het verschil tussen een WGA-hiaatverzekering basis en uitgebreid ziet u in het volgende voorbeeld. Een werknemer met een inkomen van € 40.000,00 raakt voor 50% arbeidsongeschikt en komt niet weer aan het werk:

Het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid voor wat betreft het dagloon dat uitkomt boven het maximum verzekerde dagloon, kan middels een Excedentverzekering worden verzekerd. Hierdoor zijn werknemers die meer verdienen dan € 54.614 (2018) verzekerd van een aanvulling.

Zowel de WGA-hiaat- als de Excedentverzekering kunnen afgesloten worden op vrijwillige of verplichte basis, waarbij de premie voor rekening van de werkgever, werknemer of beiden komt.

Derde pijler: privé

Voor werknemers in loondienst is er zowel door de overheid als vaak door de werkgever een inkomen geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt ook regelmatig een voorziening bij arbeidsongeschikt opgenomen. Voor ondernemers is de noodzaak groter om zelf voorzieningen te treffen. Dit kan onder andere door een het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In onze volgende nieuwsbrief lichten wij toe wat ondernemers kunnen regelen om hun inkomen bij ziekte te beschermen.