Loondoorbetaling bij ziekte: MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Als een werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar. De loondoorbetalingsplicht komt voor rekening van de werkgever. Met name kleine en middelgrote bedrijven kunnen de loondoorbetalingsplicht als zware last ervaren. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat de loondoorbetalingsplicht voor het MKB op een aantal punten gewijzigd gaat worden.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de periode waarin het loon moet worden doorbetaald voor kleine werkgevers verkort zou worden tot één jaar. Het tweede jaar zou dan voor rekening komen van het UWV, maar de werkgevers zouden daar wel premie voor betalen.

Convenant loondoorbetaling

Eind december van afgelopen jaar kwam Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid met de invulling van dit akkoord door middel van een convenant over de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers). In dit bericht lichten wij het convenant toe.

Het convenant is opgesteld vanuit de volgende knelpunten die kleine werkgevers ervaren:

1. Kleine werkgevers ervaren de loondoorbetalingsplicht als disproportioneel.
Kleine werkgevers dragen dezelfde plichten, verantwoordelijkheden en kosten als grote werkgevers. In de praktijk zien grote werkgevers meer mogelijkheden om aan de verplichtingen te voldoen.

2. Kleine werkgevers ervaren onzekerheid.
Doordat kleine werkgevers minder ervaring hebben met ziekteverzuim, kunnen zij vaak niet goed inschatten of ze de begeleiding van een zieke werknemer goed invullen. Ook ervaren werkgevers onzekerheid inzake het aanpassen van de werkzaamheden aan een zieke medewerker.

3. Werkgevers ervaren een gebrek aan transparantie.

Enerzijds komt dit door gebrek aan kennis, ervaring en inzicht in de verzekeringsmarkt. Anderzijds omdat het voor de werkgever niet altijd duidelijk is hoe het UWV beslissingen neemt bij de toets op re-integratieverplichting. Het oordeel van het UWV weegt op dit moment zwaarder dan de begeleiding van de bedrijfsarts. Als het UWV anders oordeelt dan de bedrijfsarts, levert dit een loonsanctie voor de werkgever op.

Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen:

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Het doel van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is, naast de dekking van het financiële risico, het helpen van de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent een transparant, goed en betaalbaar dienstverleningspakket voor de twee jaar ziekte en zodoende de werkgever te helpen met het beperken van langdurig verzuim van zijn werknemers. De verzekering is ‘Poortwachterproof’ waardoor een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet voor rekening van de werkgever komt. De doelstelling is dat de verzekering per 01-01-2020 af te sluiten is. Hiermee wordt, in tegenstelling tot het regeerakkoord, dus bepaald dat het tweede ziektejaar voor rekening van de werkgever blijft komen.

Premiekorting loondoorbetaling

Werkgevers krijgen een ‘loondoorbetalingskorting’. Dit betreft een vast bedrag per werknemer. Deze korting kan gebruikt worden om een (betere) verzekering te sluiten voor verzuim.

Advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

Zoals eerder genoemd ervaren werkgevers onzekerheid bij de RIV-toets (re-integratieverslag-toets) omdat het oordeel van het UWV anders kan uitpakken dan het medische advies van de bedrijfsarts. Per 01-01-2021 kan het medisch advies van de bedrijfsarts niet herroepen worden door het UWV.

Informatie over de nieuwe verzuimverzekering

Op dit moment is nog niet bekend welke verzekeringsmaatschappijen de nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering gaan aanbieden en tegen welke voorwaarden en premie. Bureau Bewust Verzekerd houdt de ontwikkelingen op dit onderwerp scherp in de gaten en zal hierover berichten als er concretere informatie beschikbaar is.