Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheid, onze zorg!

Inmiddels is de Wet pensioencommunicatie al enige tijd in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw medewerkers. Op dit moment is de pensioenkennis en interesse bij de meeste werknemers laag. Het is om een aantal redenen belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de pensioenregeling. Waarom dit is en wat u aan de pensioenbewustzijn kunt doen leest u in deze nieuwsbrief.

Werknemers binden aan uw organisatie

U heeft als werkgever een pensioenregeling, maar zijn uw medewerkers inhoudelijk op de hoogte van de regeling? Elke maand draagt u premies en andere bijkomende kosten af aan de pensioenregeling. Soms bedraagt dit zelfs twintig procent van de loonkosten. Door hier niets of weinig over te communiceren, weten medewerkers niet wat u voor ze geregeld heeft en welke keuzes zij kunnen maken, met als gevolg weinig waardering voor deze arbeidsvoorwaarde. Juist met de aantrekkende economie is het belangrijk dat werknemers uw bedrijf aantrekkelijk blijven vinden om voor te werken. Communicatie over de pensioenregeling en begeleiding van individuele werknemers is een goede manier om uw medewerkers te binden aan uw organisatie.

Juist, volledig maar vooral persoonlijk

De Wet pensioencommunicatie heeft als uitgangspunt dat de communicatie moet aansluiten bij de wensen en behoefte van de deelnemer. En stelt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor juiste en volledige communicatie. Belangrijke momenten waarop communicatie plaatsvindt zijn bijvoorbeeld: indiensttreding, uitdiensttreding, huwelijk, samenwonen of scheiding, de geboorte van een kind, arbeidsongeschikt raken of (bijna) met pensioen.

En daarin speelt het persoonlijke aspect een rol. De meeste werknemers willen weten hoe hun persoonlijke situatie eruit ziet. Alhoewel er door de Wet pensioencommunicatie verbeteringen hebben plaatsgevonden (denk bijvoorbeeld aan Pensioen 1-2-3 en mijnpensioenoverzicht.nl), betreft het vaak massacommunicatie dat geen antwoord geeft op de individuele vraagstukken van werknemers.

Om te voldoen aan de pensioenwet én om waardering te krijgen van uw medewerkers voor de pensioenregeling, ondersteunen wij u graag met juiste, volledige en persoonlijke pensioencommunicatie. Dit doen wij op de volgende manieren:

Individuele gesprekken

Er zijn belangrijke momenten tijdens het (werkend) leven van uw medewerkers die extra aandacht en zorg vragen. Deze momenten spelen met name bij: indienst- of uitdiensttreding, huwelijk of samenwonen, scheiding, de geboorte van een kind, arbeidsongeschiktheid of (bijna) met pensioen. In een individueel gesprek behandelen wij onderwerpen die relevant zijn voor een medewerker, zoals bijvoorbeeld waardeoverdracht of bijspaarmogelijkheden. Aan het eind van het gesprek krijgt de medewerker een document met daarbij een cijfermatige onderbouwing van zijn situatie bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Daarnaast ontvangt u als werkgever een getekende versie van het gespreksverslag waardoor er op een goede manier invulling wordt gegeven aan de Wet pensioencommunicatie.

Het is uiteraard mogelijk om de individuele gesprekken te combineren met bijvoorbeeld een algemene presentatie of een vragenuur voor alle medewerkers.

Workshop voor HR/OR-medewerkers
Gaat uw medewerker trouwen of samenwonen? Is er een kleine op komst? Raakt uw medewerker arbeidsongeschikt? Of gaat hij uit dienst? Zomaar een aantal voorbeelden waarbij er bij u een belletje moet gaan rinkelen. Want, welke gevolgen heeft dit voor het pensioen? Wat wordt er van u verwacht in deze situatie? In praktische sessies brengen wij u op de hoogte van de meest actuele en relevante pensioenkennis. Zo beschikt u altijd over de juiste informatie om uw verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag met een goede invulling geven aan de Wet pensioencommunicatie.

Bureau Bewust Verzekerd
Bewust, nu en in de toekomst