Vier vragen (en antwoorden) over het pensioenakkoord

Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken veel is gesproken over het pensioenakkoord.
Maar wat is eigenlijk de problematiek rond het pensioenstelsel en wat betekent dit pensioenakkoord voor beschikbare premieregelingen ondergebracht bij een verzekeraar?

In dit bericht beantwoorden wij de meest gestelde vragen over het pensioenakkoord.

1. Wat is de aanleiding van het pensioenakkoord?

Aanleiding van het pensioenakkoord was de problematiek die met name speelt bij pensioenfondsen.

De meeste regelingen ondergebracht bij een pensioenfonds zijn uitkeringsovereenkomsten. Bij een uitkeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het uit te keren pensioen vanaf pensioenleeftijd. Op dit moment speelt bij een aantal pensioenfondsen het probleem dat zij te weinig geld in kas hebben om de (toekomstige) beloofde uitkeringen te kunnen doen. Dit komt doordat de rentestand op dit moment laag is. De dekkingsgraad van een pensioenfonds wordt o.a. bepaald door de huidige rentestand. Hoe lager de rente hoe meer geld er in kas moet zijn. Een andere reden waardoor pensioenfondsen moeite kunnen hebben met het nakomen van deze afspraak is dat de levensverwachting van mensen toeneemt. Het pensioenfonds moet daardoor langer uitkeren dan verwacht was. In het akkoord is daarom afgesproken dat de uitkeringsovereenkomsten omgezet gaan worden naar een premie-overeenkomst.

Gesteld kan worden dat bovenstaande problematiek van lage rente en hogere levensverwachting bij beschikbare premieregelingen ondergebracht bij een verzekeraar nu al een risico is voor de deelnemer. Een beschikbare premieregeling kenmerkt zich namelijk doordat afspraken worden gemaakt over de premie-inleg en niet over de hoogte van de uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de hoogte van het kapitaal, de rentestand op moment van aankoop, de levensverwachting en het rendement na pensioendatum. Dit type regeling ondergebracht bij een verzekeraar geeft de werkgever al veel keuzemogelijkheden die middels het pensioenakkoord ook beschikbaar komen voor deelnemers aan een pensioenfonds.

Je kunt dus wel stellen dat het huidige pensioenakkoord eigenlijk een ‘pensioenfondsenakkoord’ is.

2. Wat is er in hoofdlijnen afgesproken in het pensioenakkoord?

De oplossing die het pensioenakkoord schetst, is dat iedereen overgaat naar een premie-overeenkomst, waarbij iedereen ook hetzelfde percentage aan premie inlegt. In hoofdlijnen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Alle regelingen, ook de regelingen van pensioenfondsen, worden premieregelingen.
  • Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt geheel op risicobasis verzekerd. Dit geldt doorgaans al voor een beschikbare premieregeling.
  • Er wordt meer ingezet op een variabele uitkering bij pensionering.

3. Welke gevolgen heeft dit voor beschikbare premieregelingen?

Het pensioenakkoord heeft wel gevolgen voor de huidige premieregelingen:

  • In plaats van dat de premiehoogte afhankelijk is van de leeftijd, geldt in het nieuwe stelsel een premiepercentage dat voor alle werknemers gelijk is. Een zogenaamde “vlakke premie”. Voor bestaande werknemers zou het mogelijk blijven de “stijgende premie” te houden.
  • De hoogte van het partnerpensioen wordt eenvoudiger. Op dit moment wordt het partnerpensioen gebaseerd op dienstjaren (werkzame jaren bij de werkgever) en wordt er rekening gehouden met AOW-inbouw (franchise). Voorstel is nu om het partnerpensioen te baseren op laatste salaris (dus zonder aftrek van de franchise). De nieuwe invulling van het partnerpensioen heeft mogelijk ook gevolgen voor het eventuele meeverzekerde ANW-hiaat.
  • In de nieuwe opzet kunnen pensioenuitvoerders aan het begin van de pensioenuitkering 10% van het opgebouwde vermogen in een keer uitkeren.

De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026 moet iedereen over zijn.

4. Wat vindt Bureau Bewust Verzekerd hiervan?

Punt 2 en 3 wordt in het akkoord nog verder uitgewerkt in het pensioenakkoord.

Bureau Bewust Verzekerd is van mening dat het pensioenakkoord vooral is gemaakt voor de problemen bij pensioenfondsen en wij zien het akkoord als een goede ontwikkeling voor de deelnemers van deze fondsen.

Maar de oplossingen uit het pensioenakkoord worden ook doorgevoerd bij werkgevers die al eerder voor een beschikbare premieregelingen hebben gekozen. Met name bij de vlakke premie zien wij nadelige gevolgen voor de huidige regelingen ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Dit zou betekenen dat bestaande regelingen gewijzigd moeten worden of dat er twee regelingen naast elkaar gaan bestaan. Dit draagt niet bij aan de begrijpelijkheid voor de deelnemers. Het Verbond van Verzekeraars ziet dit ook en gaat met sociale partners en kabinet om de tafel om alternatieven te bespreken.

Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hier uiteraard een bericht aan wijden.

Heb je in de tussentijd vragen over dit akkoord en de eventuele gevolgen voor de pensioenregeling? Neem gerust contact met ons op.