ZZP en arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan terugvallen op loondoorbetaling van de werkgever en na twee jaar ziekte op de overheid. Maar voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid het begin van de bijstand. Er is geen financieel vangnet van de overheid als u als ZZP’er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Het is belangrijk om na te denken over de financiële gevolgen als u als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, anders bestaat het risico dat u alleen recht heeft op een bijstandsuitkering (€ 673,23 netto per maand als u samenwoont).

1e pijler: de overheid

Eerder gaven wij aan dat u niet kunt terugvallen op een verzekering van de overheid. Doorgaans is dit alleen het geval tenzij u binnen 13 weken na de start als zelfstandige u vrijwillig heeft aangemeld bij het UWV. Als u al bepaalde gezondheidsklachten heeft en daardoor wellicht geweigerd wordt voor een regulier arbeidsongeschiktheidsverzekering is verzekeren via het UWV het overwegen waard. Voor mensen die geen problemen met hun gezondheid hebben is verzekeren via het UWV doorgaans duurder en zijn de voorwaarden minder gunstig. Dit wordt duidelijk in onderstaand voorbeeld.

Kosten o.b.v. een verzekerd loon van € 34.000,00 bruto per jaar
Ziekteverzekering: € 254,00 per maand
WIA-verzekering:  € 199,00 per maand
Totaal:                     € 453,00 per maand

Voordelen van verzekeren via de overheid:
• Geen medische keuring: iedereen wordt geaccepteerd
• U kunt de verzekering op elk moment opzeggen

Nadelen van verzekeren via de overheid:
• Aanmelden alleen mogelijk binnen 13 weken na start onderneming
• Beoordeling arbeidsongeschiktheid op basis van criterium ‘gangbare arbeid’
• Hoge premie in vergelijking met andere verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid
• U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn voor een uitkering

3e pijler: privé

Indien u geen gebruik wilt maken van de verzekering van de overheid, kunt u zelf voorzieningen treffen. Zelf geld reserveren is altijd een goed idee, maar indien u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, zal uw spaargeld doorgaans niet voldoende zijn om tot uw AOW-leeftijd van inkomen te voorzien. Daarom kan een broodfonds of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een goede aanvulling op uw inkomen zijn.

Broodfonds

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Een broodfonds biedt ondernemers die zijn aangesloten een inkomen voor de eerste twee jaar ziekte. Na twee jaar ziekte heeft een deelnemer geen recht meer op een uitkering uit het broodfonds. Een broodfonds is geen verzekering, maar een groep ondernemers die elkaar een inkomen schenkt bij arbeidsongeschiktheid. Elke maand zet een deelnemer de bijdrage aan het broodfonds op een rekening apart. De bijdrage wordt bepaald door de hoogte aan uitkering die een deelnemer zelf wenst te ontvangen bij ziekte. Eventuele uitkeringen aan andere deelnemers worden hiervan betaald. Bij vertrek uit een broodfonds neemt een deelnemer het opgebouwde tegoed mee (minus de verstrekte schenkingen).

Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 mensen. De ondergrens van 20 mensen is nodig omdat de betaling aan een zieke deelnemer belastingvrij geschonken moet kunnen worden. Doordat iedereen een klein deel van de uitkering schenkt, blijft het bedrag onder de belastingvrije bedragen zoals vastgesteld door de belastingdienst. De bovengrens van 50 mensen is omdat de leden van een broodfonds elkaar kennen en een vertrouwensband opbouwen. De leden van het broodfonds zijn vaak inhoudelijk op de hoogte van iemand ziekte(verloop) omdat ze gezamenlijk bepalen of iemand recht heeft op een uitkering.

Kosten broodfonds

We gaan in dit voorbeeld uit van een ZZP’er met een gemiddeld inkomen van € 34.000,00 per jaar. Vanuit het broodfonds wordt maximaal € 2.500,00 per maand uitgekeerd. Om aanspraak te kunnen maken op dit bedrag moet de deelnemer € 112,50 per maand inleggen op de spaarrekening. We merken hierbij op dat bij het verlaten van het broodfonds het tegoed op de spaarrekening voor de deelnemer is, wat afhankelijk is van de hoeveelheid zieke deelnemers in het fonds. Daarbij komt maandelijks € 10,00 aan administratieve kosten en eenmalig € 185,00 voor deelname aan het broodfonds.

Voordelen van een broodfonds

• Inleg blijft van uzelf (minus de verstrekte schenkingen)
• Solidariteit en vertrouwen
• Transparant

Nadelen van een broodfonds

• Vertrouwen versus wantrouwen
• De uitkering is niet hoger dan € 2.500,00 per maand met een duur van maximaal 2 jaar
• Inleg is niet belastingvrij (telt als vermogen in box 3)
• Geen ondersteuning en begeleiding tijdens ziekte
• Duur van de uitkering maximaal 2 jaar

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geeft, als gevolg van een ongeval of door ziekte, een periodieke uitkering vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid tot maximaal de AOW-leeftijd. Deze verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen van een werknemersverzekering, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat men arbeidsongeschikt is. Er bestaat een grote vrijheid aangaande de verzekeringsvoorwaarden, bijvoorbeeld: het verzekerde bedrag, of de premie gekoppeld is aan leeftijd van de deelnemer, de eigen risicotermijn, de eindleeftijd, dekkingen en wel of geen indexatie bij uitkering.

Deze zaken hebben een grote invloed op de manier waarop de verzekeraar zal gaan uitkeren (en dus ook op de hoogte van de premie) In onderstaand voorbeeld de kosten voor een AOV o.b.v. een jaarloon van € 34.000,00 (70% van de loonsom is verzekerd, a € 23.800,00), leeftijd 40 jaar, administratief beroep, uitkering tot AOW-leeftijd.
o.b.v. eigen risico 30 dagen: € 155,00 per maand
o.b.v. eigen risico 2 jaar: € 121,00 per maand

Voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

• Niemand kent elkaar, het is anoniem en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld
• Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar- Uitbetalingen AOV zijn belast
• Er kan gekozen worden voor een hoge dekking: tot € 150.000,00 per jaar
• Ondersteuning en begeleiding tijdens ziekte
• Duur van de uitkering tot AOW-leeftijd

Nadelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

• Mensen met een medisch verleden betalen vaak meer premie
• Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie of er gelden andere voorwaarden
• Bij vertrek uit een verzekering kun je het tegoed niet meenemen
• Niet ziek, dan is de premie weg.

De keuze voor een broodfonds of AOV is een persoonlijke afweging. Welke variant u ook kiest, let bij het afsluiten dat u weet wat voor uw situatie belangrijk is. Daarnaast is het noodzaak om niet alleen op de premie te letten maar ook op de kleine letters, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan als u aanspraak moet maken op uw uitkering.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag bij het in kaart brengen van de risico’s en hiervoor een passende voorziening te treffen.